vi-VNen-US

Cơ cấu tổ chức

04/12/2019 08:05        

Sơ đồ tổ chức: 

Gồm Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành.

1. Hội đồng quản lý Quỹ có 05 thành viên, trong đó:

-    01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý.

-    01 Lãnh đạo Sở Tài chính - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý.

-    Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển – Thành viên.

-    Lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư – Thành viên.

-    Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khánh Hòa – Thành viên.

2. Ban Kiểm soát Quỹ:

     + Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 09/2/2012 Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

3. Bộ máy điều hành Quỹ gồm có Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ:

* Ban Giám đốc: 

1. Họ và tên: Lâm Thị Hoàng Giang

 Chức vụ: Giám đốc

 Số điện thoại bàn: 0258 3516789

 Ext: 113 

2. Họ và tên: Trần Thu Hiền

   Chức vụ: Phó giám đốc

   Số điện thoại bàn: (0258) 3516769

   Ext: 106

3. Họ và tên: Lương Thái Quang

   Chức vụ: Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

   Số điện thoại bàn: (0258) 3516769

   Ext: 105

* Phòng Tổ chức - Hành chính:

   Họ và tên: Đỗ Thị Mỹ Diễn

   Chức vụ: Phó trưởng phòng - KSNB

   Số điện thoại bàn: (0258) 351 5555

   Ext: 104

* Phòng Tài chính - Kế toán: 

   Họ và tên: Huỳnh Thị Hòa

   Chức vụ: Kế toán trưởng - Phó phụ trách phòng Tài chính - Kế toán

   Số điện thoại bàn: (0258) 3515555

   Ext: 107

   Họ và tên: Lê Thị Nhân Thịnh

   Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

   Số điện thoại bàn: (0258) 3515555

   Ext: 107

* Phòng Tín dụng: 

  Họ và tên: Phạm Thị Út Hạnh

  Chức vụ: Trưởng phòng

  Số điện thoại bàn: (0258) 351 5555

  Ext: 111

  Họ và tên: Trương Thị Hồng

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Số điện thoại bàn: (0258) 351 5555

  Ext: 109

* Phòng KH - TĐ:

  Họ và tên: Đỗ Hữu Khánh Bình

  Chức vụ: Phó phụ trách

  Số điện thoại bàn: (0258) 3515555

  Ext: 116

* Phòng Đầu tư:

  Họ và tên: Nguyễn Mão Đông

  Chức vụ: Phó phụ trách 

  Số điện thoại bàn: (0258) 3515555

* Tổ Nhà đất

  Họ và tên: Nguyễn Mão Đông

  Chức vụ: Phó phòng Đầu tư – Kiêm Tổ trưởng

  Số điện thoại bàn: (0258) 3515555

  Ext: 119

* Tổ Pháp chế và Quản lý rủi ro

* Tiếp tân

  Số điện thoại bàn: (0258) 3515555/3516789

  Ext: 101

 

Liên hệ với chúng tôi

 
CAPTCHA image
Nhập mã kiểm tra bên trên

Video


Khánh Hòa triển khai nguồn vốn vay phục vụ đầu tư phát triển