vi-VNen-US

Chức năng, nhiệm vụ: 

04/12/2019 08:37        

Thực hiện theo Điều lệ Quỹ:

+ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

+ Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

Chức năng, nhiệm vụ: 

1. Hoạt động huy động vốn: Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

2. Hoạt động đầu tư trực tiếp: Quỹ được đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh.

3. Hoạt động cho vay: Quỹ được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh.

4. Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp: Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh.

5. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác.

6. Hoạt động huy động vốn cho ngân sách địa phương: Quỹ tổ chức, thu xếp việc huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Hoạt động tiếp nhận, quản lý, khai thác đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái với quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, Điều lệ này và các văn bản pháp luật liên quan.

 

Liên hệ với chúng tôi

 
CAPTCHA image
Nhập mã kiểm tra bên trên

Video


Khánh Hòa triển khai nguồn vốn vay phục vụ đầu tư phát triển