vi-VNen-US

Dành cho nhà đầu tư

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.