vi-VNen-US
Mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa

Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa

Mức vốn cho vay để được cấp bù lãi suất và mức cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư thuộc Danh muc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành mức vốn cho vay để được cấp bù lãi suất và mức cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư thuộc Danh muc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất

Hướng dẫn trình tự thủ tục vay vốn dự án

Quyết định 41/QĐ-ĐTPT ngày 12/9/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hoà về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định dự án vay vốn