Định hướng phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

31/01/2020 10:20        

DỰ THẢO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA

(Được lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính)

 

I.        MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1.      Xây dựng quỹ đầu tư phát triển thành một định chế tài chính đủ mạnh giúp UBND tỉnh thực thi có hiệu quả các chính sách huy động vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chiến lược phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời mở rộng các chức năng tài chính nhà nước khác như cung cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển quỹ nhà, quỹ đất…

2.      Quỹ đầu tư phát triển đóng vai trò chủ thể khởi xướng, dẫn dắt hoạt động đầu tư phát triển và đặc biệt chú trọng vào việc huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hình thức hợp tác công – tư (PPP), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.      Làm cầu nối giúp UBND tỉnh tiếp cận và huy động được vốn trên thị trường vốn cho đầu tư phát triển.

II.      ĐỊNH HƯỚNG

1.      Nâng cao hiệu quả huy động vốn

-          UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo bổ sung đầy đủ nguồn vốn điều lệ Quỹ để đảm bảo đủ nguồn vốn hoạt động. Nguồn vốn để bổ sung vốn điều lệ có thể từ nguồn vượt thu hàng năm của ngân sách tỉnh, nguồn thu hồi vốn quản lý ủy thác, tiền sử dụng đất, hoặc tiền thu hồi vốn từ các doanh nghiệp khác (ví dụ như từ Công ty Xổ số kiến thiết…).

-          Tập trung tối đa huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các tổ chức, cá nhân.

-          Tăng cường phương thức hợp vốn, góp vốn cho vay, đầu tư, triển khai thực hiện theo hình thức PPP để thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân cùng tham gia đầu tư, tích cực hợp vốn với các tổ chức có nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ…

-          Tăng cường thực hiện ủy thác phát hành trái phiếu chính quyền địa phương cho tỉnh, từng bước tạo dựng hình ảnh, uy tín để tiến tới thực hiện phát hành trái phiếu Quỹ hoặc trái phiếu công trình để khai thác tối đa các nguồn vốn trung và dài hạn.

-          Huy động nguồn vốn trung và dài hạn với lãi suất hợp lý từ các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB hay AFD… . Trước mắt, tập trung hoàn thiện đủ tiêu chuẩn, năng cao năng lực để tham gia vay vốn từ Dự án Quỹ ĐTPTĐP từ nguồn tín dụng của WB với tổng số vốn tài trợ là 185 triệu USD. Việc tham gia vào dự án này không chỉ giúp cho Quỹ giải quyết được nhu cầu về vốn cho đầu tư trung và dài hạn mà còn giúp cho Quỹ nâng cao năng lực về quản lý và quản trị điều hành với chuẩn mực cao hơn.

-          Xây dựng các phương án thoái vốn đầu tư linh hoạt, đa dạng để đẩy nhanh quá trình quay vòng vốn đầu tư vào dự án khác.

-          Tăng cường chất lượng của hoạt động quản lý ủy thác các chương trình tài chính – tín dụng để vừa góp phần huy động một số nguồn vốn nhàn rỗi cho kinh doanh, vừa nâng cao năng lực quản lý các chương trình cho đội ngũ cán bộ của Quỹ.

2.      Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ

-          Xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ điều hành về cho vay đầu tư, đầu tư trực tiếp dự án, góp vốn, hợp vốn, quản trị rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, quản lý vốn ủy thác… để chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh do việc điều hành xảy ra.

-          Mở rộng hoạt động cho vay, đi đôi với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả từng khoản cho vay đầu tư phát triển để đảm bảo chất lượng tín dụng, duy trì mức nợ quá hạn, nợ xấu trong phạm vi kiểm soát.

-          Khi có đủ điều kiện về nhân lực và nguồn lực, mở rộng và nâng cao tỷ trọng đầu tư trực tiếp trên tổng số vốn hoạt động thông qua các hình thức đầu tư BOT, BT, góp vốn hoặc mua cổ phần với vai trò là cổ đông sáng lập và các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có tính chất quan trọng tại địa phương. Thông qua hoạt động này, tăng cường hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, trên cơ sở thu hút nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân thông qua chương trình hợp tác công – tư (PPP).

-          Xây dựng cơ chế đầu tư và thoái vốn linh hoạt nhằm đảm bảo phân tán rủi ro và tăng sự quay vòng của đồng vốn để tập trung vào các dự án kết cấu hạ tầng chủ chốt và quan trọng.

-          Khai thác và mở rộng các hoạt động quản lý ủy thác cho các chương trình tài chính – tín dụng nhằm góp phần tăng nguồn vốn hoạt động cho Quỹ, cũng như củng cố và tăng cường kinh nghiệm cho cán bộ nghiệp vụ.

3.      Củng cố, hoàn thiện bộ máy hoạt động, mô hình tổ chức

-          Xây dựng mô hình hoạt động của Quỹ, trên cơ sở phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chức năng chuyên môn, hoàn thiện các quy trình quản lý nghiệp vụ (cho vay, đầu tư, góp vốn, nhận vốn ủy thác, huy động vốn…) để đáp ứng được yêu cầu mở rộng đầu tư phát triển của Quỹ. Nhanh chóng tiếp cận khi có đủ điều kiện để tiến tới thành lập công ty đầu tư tài chính hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, với vai trò nòng cốt là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án kinh tế chủ lực của địa phương.

-          Tăng cường công tác quản trị và điều hành.

-          Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Quỹ đáp ứng với yêu cầu hoạt động ngày càng cao của Quỹ và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, xây dựng chế độ đãi ngộ cán bộ phù hợp để thu hút được người tài và tâm huyết làm việc trong lĩnh vực này.

 

Liên hệ với chúng tôi

 
CAPTCHA image
Nhập mã kiểm tra bên trên

Video


Phóng sự: Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hoà 10 năm tách ra hoạt động độc lập